Kļūda
 • JFTP::connect: Could not connect to host "webhost001.apgaismojums.lv" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "webhost001.apgaismojums.lv" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "webhost001.apgaismojums.lv" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "webhost001.apgaismojums.lv" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "webhost001.apgaismojums.lv" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "webhost001.apgaismojums.lv" on port 21

APGAISMOJUMA RISIN?JUMI


Cien?jam?s d?mas un god?tie kungi!

Pied?v?jam JUMS augstas klases apgaismojuma risin?jumus TRILUX (DE) un MARTINI (IT). Ceram, ka m?su darbinieku uzkr?t? pieredze, profesion?l? apgaismojuma jom?, pal?dz?s ?tri atrisin?t jebkuru J?su jaut?jumu, kas saist?ts ar apgaismojuma apr??in?šanu un gaismas ?erme?u izv?li. Apgaismojumu risin?jumu komp?nija, kas pied?v? jebkura veida apgaismojuma tehniku, sl?džus, elektriskos sild?t?jus un dizaina m?beles. Veicam gaismas dizaina konsult?cijas un apgaismojuma apr??inus.

GAISMAS ?ERME?I:


 • birojiem;
 • m?c?bu telp?m;
 • sporta z?l?m, sporta hall?m;
 • veikaliem, lielveikaliem;
 • noliktav?m;
 • r?pniec?bas telp?m;
 • DUS;
 • kafein?c?m, restor?niem;
 • viesn?c?m;
 • dz?vojam?m m?j?m, dz?vok?iem;
 • LED apgaismojuma risin?jumus;
 • iel?m, parkiem, priv?tm?ju teritorij?m, baseiniem
 • u.c.

APGAISMOJUMA APR??INI:


Izmantojot apgaismojuma apr??in?šanas
programmu Dialux

FAS?ŽU APGAISMOJUMA RISIN?JUMI UN VIZUALIZ?CIJA


M?SU KONTAKTINFORM?CIJA


Noliktavas iela 5,
Riga, LV-1010

Tel: (+371) 67222220
Fax: (+371) 67222017
e-pasts: info@acdcelektro.lv

www.apgaismojums.lv